Výzva na odstúpenie prezidentky SR, úradníckej vlády SR nedemokraticky menovanej prezidentkou SR, NR SR a na zastavenie volieb dňa 30.9.2023 do NR SR.

aug 15, 2023 | Iniciatíva proti nespravodlivosti

P E T Í C I A:
Výzva na odstúpenie prezidentky SR, úradníckej vlády SR nedemokraticky menovanej prezidentkou SR, NR SR a na zastavenie volieb dňa 30.9.2023 do NR SR .

P E T Í C I A č. 7

podpisový-hárok  WORD

podpisový-hárok PDF

Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov predkladáme pani prezidentke Slovenskej republiky Mgr. Zuzane Čaputovej, pánovi predsedovi NR SR Mgr. Borisovi Kollárovi a predsedovi úradníckej vlády SR Mgr. Ľudovítovi Ódorovi :
My, občania Slovenskej republiky, dávame na vedomie ODPOR občanov SR, v súlade s čl. 32 Ústavy SR a žiadame prezidentku SR, celú súčasnú vládu SR ako aj Národnú radu SR o odstúpenie, zastavenie volieb do NR SR dňa 30. 9. 2023 a preberáme moc priamo do svojich rúk, z týchto dôvodov :
Väčšina z nás vidí ako si naša pani prezidentka SR vymenovala svoju vládu a uzurpovala moc do svojich rúk, čím pošliapala Ústavu SR a demokraciu na Slovensku. Rovnako pošliapala vôľu 600 000 občanov SR, ktorú vyjadrili v referende. Referendum je pritom najvyššia forma demokracie.
My, občania Slovenska si zavedieme automatické referendá, v ktorých občania SR budú rozhodovať o dôležitých otázkach týkajúcich sa Slovenska, ako aj o možných zmenách Ústavy SR, s nulovým kvórom. Priebeh referend zabezpečíme elektronickou cestou.
Pani prezidentka SR aj s ďalšími najvyššími ústavnými činiteľmi nedávajú mierové návrhy pre zahraničnú politiku, ba naopak vlievajú benzín do ohňa, vťahujú nás dlhodobo do vojny a tým vytvárajú BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO pre občanov SR! My občania SR nemáme záujem na účasti vo vojne na Ukrajine. Bez súhlasu občanov SR, bola odsúhlasená a podpísaná vládou SR, NR SR a prezidentkou SR bilaterálna zmluva medzi SR a USA, s ktorou podľa prieskumov nesúhlasí 75% občanov SR, dokonca ani Generálny prokurátor SR !!! Vláda SR so súhlasom pani prezidentky SR dodala a dodáva naďalej zbrane na Ukrajinu, čím nás zaťahuje do vojny a odzbrojuje Ozbrojené sily SR. Občanov sa na nič nepýtala. Bez súhlasu občanov SR nám na naše územie vpustila cudzie vojská a našu slovenskú armádu totálne odzbrojila!
Pre mierové riešenie vo svete namiesto ratifikácie bilaterálnej zmluvy medzi SR a USA mala naša vláda SR zabezpečiť mierové rozhovory medzi svetovými veľmocami: Ruskou federáciou a USA !!!
Činnosť tejto ako aj predošlých vlád nesie znaky vlastizrady.
Národná rada SR, ktorá má kontrolovať činnosť vlády, tak nekoná. Nekoná ani generálny prokurátor SR. Nekonali ani v čase porušovania ústavných a základných ľudských práv a slobôd občanov SR počas Covidu 19. Dovolili si v tom čase zverejňovať nariadenia v rozpore so zákonmi, na čo nemali právo a vynucovali si ich plnenie dokonca za asistencie polície SR, ktorú protizákonne zneužili proti občanom SR. Nútili občanov SR do testovania a očkovania, ( očkovali neznámou vakcínou ) pričom budúce následky testovania a očkovania na zdraví nepoznali. Pri hromadnom násilne presadenom testovaní asistovalo dokonca aj vojsko.
Dnes máme preukázateľne minimálne cca 40 000 obetí na životoch následkom ich pokusov na ľuďoch, prebiehalo očkovanie netestovanou neznámou látkou, čo mohlo spôsobiť obrovské škody na zdraví. Lekári porušovali Hippokratovu prísahu neposkytovaním základnej zdravotnej starostlivosti, občanov liečili cez telefón a nevykonávali plánované operácie, vyšetrenia na rakovinu a iné choroby, dokonca ani liečbu existujúcej rakoviny, bolestí a iných existujúcich ochorení.
Dodnes za to nie je nikto potrestaný a nikto sa občanom SR ani neospravedlnil.
Počas Covidu 19 vláda svojimi nariadeniami priviedla ku bankrotu, alebo k ukončeniu činnosti stovky prevádzok, čím pripravila o zdroj obživy tisíce podnikateľov a ich zamestnancov aj s ich rodinami.
Dnes zamestnávatelia dávajú výpovede zamestnancom občanom SR a namiesto nich zamestnávajú občanov Ukrajiny, na ktorých dostávajú zamestnávatelia dotácie od štátu. Ukrajinci majú navyše aj ubytovanie platené z daní slovenských občanov. Slováci prichádzajú o prácu, bývanie im nikto nezaplatí a tak prichádzajú o akýkoľvek príjem a postupne samozrejme aj o strechu nad hlavou. Toto považujeme za uprednostňovanie cudzích štátnych príslušníkov pred občanmi SR. My občania SR súhlasíme z humanitárnou pomocou, ale nie na úkor základných práv a slobôd občanov SR.
Nezmyselné sankcie proti Ruskej federácii občanov SR vťahujú do energetickej, finančnej a potravinovej krízy a vedú ku zdražovaniu. Vyzerá to tak, že slovenský občan vo vlastnom štáte nemá žiadne práva. My, občania SR, sme z tejto situácie zúfalí a nesúhlasíme s takýmito praktikami.
Privatizácie elektrární a dokonca rešpektovanie netransparentných dohôd s energiami, hodenie zvýšených nákladov na bedrá našich občanov a našich výrobcov, priamo likvidujú hospodársky rast a občanov SR. Tento stav je možné hodnotiť, ako pokus o sabotáž a vlastizradu.
Ľudia sú v strachu pred hrozbou možného vyhlásenia mobilizácie SR, napriek tomu, že občania SR s ňou nesúhlasia.
My, Slováci nechceme, aby naši slovenskí chlapci a muži umierali vo vojne za cudzie záujmy !!!
Podľa Ústavy SR: PRVÁ HLAVA
Prvý oddiel – Základné ustanovenia
Čl. 1
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
Účasť kresťanských, či liberálnych strán vo vláde a vo voľbách plánovaných na 30.9. 2023 je protiústavná!
Kto najviac zainvestuje v takýchto voľbách (spravidla je to zahraničný kapitál) ten sa dostáva ku korytu a žerie všetky štátne zákazky a trvalo ožobračuje občanov SR. Takéto voľby nepotrebujeme! Želáme si budúce voľby prebiehajúce podľa úplne nových pravidiel do skutočne demokratickej ,,Novej Občianskej spoločnosti pre každého Človeka v MIERI s PODIELOM Občana na MOCI v štáte a verejnej správe“, bez skorumpovateľných zástupcov ľudu !!! Samozrejme, že až po zavedení trestnej a hmotnej zodpovednosti politikov a celej štátnej a verejnej správy. Neplnenie volebných sľubov a vlastizradu už nikdy viac nebudeme tolerovať!
My, občania, už nesúhlasíme s tým, aby zahraničný kapitál vo voľbách, ktoré prebiehajú ako obchodná súťaž, presadil svoje bábky do našej vlády, alebo Národnej rady SR, ktoré používa ako figúrky na šachovnici.
Z týchto dôvodov nesúhlasíme s priebehom volieb podľa starých pravidiel. Pred voľbami musíme vytvoriť nové pravidlá, ktoré by znemožňovali vstup kapitálu do volieb a zaručili by demokratický priebeh volieb.
Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
Čl. 32 Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
My, občania SR, sme nútení brániť sa odstraňovaniu demokracie a zaťahovaniu SR do vojny. Na obranu demokracie musíme prevziať moc priamo do svojich rúk v zmysle horeuvedených ústavných zákonov SR a začať vytvárať podmienky pre vznik skutočnej občianskej spoločnosti: ,,Nová Občianska spoločnosť pre každého Človeka v MIERI s PODIELOM Občana na MOCI v štáte a verejnej správe“ !!!
My, občania SR, nesúhlasíme s neriešením vykorisťovania človeka človekom na Slovensku a s nadnárodným vykorisťovaním celého Slovenska. Nesúhlasíme s diskrimináciou Slovákov v EÚ, čo sa týka nižších príjmov pre Slovákov v nadnárodných spoločnostiach, nižších dôchodkov a nižšej kvality potravín v obchodoch! Vo volebných programoch politických strán tento problém nikto nerieši !!!
Nesúhlasíme tiež s nelegálnym rozdelením Česko – Slovenska. Sme za referendum v Čechách a na Slovensku, aby o rozdelení Česko – Slovenska rozhodli občania !!!
My, občania SR, žiadame v súlade s čl.32 Ústavy SR prezidentku SR, celú súčasnú vládu SR
a Národnú radu SR o odstúpenie !!!

Moc v štáte týmto preberáme v súlade s čl.2, odst. 1 Ústavy SR priamo do svojich rúk!
Poverujeme týmto petičný výbor na zostavenie Občianskej úradníckej vlády do nových už skutočne demokratických volieb.
Súhlas s týmto vyhlásením môžete prezentovať podpisom pod toto vyhlásenie v priloženom Petičnom hárku, ako aj vstupom do občianskeho združenia založeného presne na tento účel, na uchopenie PODIELU na moci v štáte občanom ako aj trvalý priamy podiel občana na moci v štáte, tak ako je to prezentované v Ústave SR. Moc občanov SR v štáte je v Ústave SR síce prezentovaná, ale systém je nastavený tak, že reálne nefunguje. Moc majú v rukách politické strany, ktoré občanom neslúžia a neplnia volebné sľuby a občan prakticky nemá vplyv na riadenie štátu ! To musíme zmeniť ! Až potom môžu byť vyhlásené nové voľby do NR SR !!
Petičný výbor: Viktor Garaj , Masarykova 2. 0400 Košice 1- Predseda Petičného výboru,
členovia : Ing. Viliam Baňák, Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, RNDr. Pavel Smutný, Učiteľská 11, 967 01 Banská Štiavnica, Ing. Ingrid Kayyali, Jungmannova 20, 851 01 Bratislava
Kontakt: OZ Pán Občan zaregistrované na MV pod č. VVS/1-900/90-40051, IČO : 42277647, Korešpondenčná adresa : Ing. Viliam Baňák, Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, e-mail: obcsnemzv(@) gmail.com, mob.: 0904112799
Osoba na zastupovanie v styku s orgánmi štátnej a verejnej správy: Viktor Garaj , Masarykova 2, 04001 Košice e – mail : slovanskesrdce(@) gmail.com.

Občianske snemy

Zakladáme Občianske snemy - Pán Občan" vo všetkých obciach na Slovensku Hľadáme koordinátorov pre vznik Občianskych...

Celoslovenský občiansky snem

Vitaj Pán Občan Zakladáme ,,Občianske snemy Pán Občan“ (OKPO) Už je po voľbách politických strán a hnutí do NR SR, my...

Nová občianska spoločnosť

Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti pre každého Človeka = Pána Občana na Slovensku. Bezdomovec...