Návrh a cesta v troch obdobiach k novému inštitútu Celoslovenský občiansky snem

jún 1, 2016 | Iniciatíva proti nespravodlivosti

Návrh a cesta v (3) troch obdobiach k novému inštitútu Celoslovenský občiansky snem – Pán Občan (CSOS – PO) = Horná komora v NR SR a k Novej Občianskej spoločnosti – POLOPRIAMEJ PRIAMEJ DEMOKRACI (PPD), pre každého občana v Slovenskej republike.

Osobné formovanie ľudí, formovanie väčšiny občanov pre vznik ,,Celoslovenský občiansky snem“ – Pán Občan (CSOS-PO) (ďalej CSOS) s ,, Občianskou spoločnosťou – Polopriama demokracia“ (PPD), na princípoch Polopriamej demokracie. Našim vzorom je zatiaľ Polopriama demokracia vo Švajčiarsku. To čo vznikne spontánne to aj zanikne v spoločnosti a preto je nutné postupne vytvoriť Občianske kluby-Pán Občan (OK – PO) v obciach a Občianske snemy(OS) v okresoch a krajoch. V obciach motiváciou pripraviť väčšinu ľudí, pre ĽUDOVÉ REFERENDUM s cieľom vzniku ,,Novej Občianskej spoločnosti PPD“. Aj Vy, aj my všetci sa formujeme. Ide nám o to, aby sme šli vpred, k MODERNEJ vyspelejšej SPOLOČNOSTI s uplatňovaním viacej SEBADISCIPLÍNY, SEBAKONKTROLY, aby človek bol viacej a viacej zodpovedný sám za seba, aby sa celá spoločnosť, väčšina pripravila na PPD a nie len vybratá skupina občanov SR !! Nestačí len uchopiť moc, ako to bolo v r. 1989 a potom štát viesť k recesii, ku krízam, k narastaniu NESPRAVODLIVOSTI, k nespokojnosti a exekúciám občanov, ako to je dnes !! V Novej Občianskej spoločnosti základom bude spokojná, šťastná, vzdelaná, uvedomelá nie vykorisťovaná ľudská bytosť, človek = Pán Občan s vlasteneckým cítením, s láskou k blížnemu, kde po platnom REFERENDE bude denne 24 h. čiastočná MOC v rukách Pána Občana, s dodržiavaním zákonov, ktoré prijme Dolná komora NR SR, pre väčšinu ľudí v štáte so súhlasom Hornej komory NR SR = CSOS –PO.
Návrh v troch obdobiach, príprava, realizácia a pokračovanie PPD, s výhľadom k 4.obdobiu PD. (K verejnej diskusii)

1., Prípravné obdobie (etapa) vznik ,,Občianskych klubov – Pán Občan vo všetkých obciach a OS v okresoch a v krajoch, prípadne i politické hnutie PO. Tak, aby sme len nediskutovali, nevypisovali PETÍCIE, nemuseli štrajkovať v 21. st., za to čo si my môžeme sami realizovať. Po vzniku CSOS – Pán Občan bude mať spoluúčasť na MOCI. V tomto období zakladáme OK – PO, kde ľudí, masu občanov budeme pripravovať na uplatňovanie moci v PPD. Realitu vzniku CSOS dosiahnime evolučným vývojom, prípravou občanov v OK – PO, pre narábanie s MOCOU !! Založením Občianskych klubov (OK) – Pán Občan (PO) vo všetkých obciach v SR, v V4 a postupne aj v iných krajinách, dokážeme vysvetliť väčšine ľudí doma a vo svete vysvetliť Novú Občiansku spoločnosť ,,PPD a Priama demokracia“(PD). Ich verejnou činnosťou a záujmom o verejnú diskusiu, spoločenské dianie, posilní sa ich politická gramotnosť. Toto chceme docieliť u väčšiny občanov

v I. etape. Teraz ľudia vedia čo je to PPD, PD cca 5% až 10% ? Už teraz v r. 2016 je známejšie slovo PD ale nevedia si vysvetliť o čo vlastne tu ide ?? Prípravné obdobie je o vysvetľovaní a osvojovanie si pojmov PPD a PD, príprava k referendu za PPD, toto vysvetľovať občanom v ,,OK – PO „, viesť o tom celospoločenský konsenzus. Osvojme si ideu Sociálna trojčlennosť (TSO), Komunitarizmus, MOC občanovi, Lokálna mena, podmienený základný príjem atd. Príprava oblastných Okresných snemov (OS), VUC (krajských snemov) návrh je v BA, KA, BB + podľa návrhu Celoslovenského Občianskeho snemu ( CSOS ) o počte Ob. Sn. krajov vyvoláme celospoločenskú diskusiu. Obcí máme cca 2900 z nich by sa vyčlenili občania, koordinátori a dobrovoľný a platený lektori (k diskusii). OK PO, OS okresov a krajov budú právnickou súčasťou pod Občianske združenie pán občan (OZ PO), ktoré je zaregistrované v http://panobcan.sk/o-nas/ , ako neziskovka na MV. OZ PO zabezpečuje právnu podstatu napr. k vzniknutým škodám, k právnym a fyzickým osobám, štátnym inštitúciám a k štátu. Do prípravného obdobia patria, aj protesty, podpora štrajkov, spracovávanie letákov, príprava referenda za vyhlásenie CSOS. My sa musíme zapájať do štrajkov a protestov aj s inými občanmi, kde budeme hľadať tých najschopnejších koordinátorov, predkladať návrhy formou letákov a našimi vystúpeniami za CSOS, s PPD. Najbližšie ciele sú: Zakladanie OK-PO na Slovensku, motivácia a príprava más ľudí, príprava referenda za CSOS. Vyhlásenie PETÍCIE s podpisovaním petície ,,Výzva za Mier pre celý svet a za vznik jednotných Ozbrojených síl OSN s jednotným velením“, návrh predložiť prezidentovi SR, do NR SR, úradu vlády SR a V4 do začatia summit NATO 8.7. a 9.7.2016 vo Varšave. Ak bude nutné, bude potrebné Organizovať protesty ,,Iniciatíva proti NESPRAVODLIVOSTI“ a spolupracovať s vybranými politikmi za presadzovanie našich záujmov legislatívnou cestou, v konečnom dôsledku pre vyhlásenie referenda a jeho platnosť, za vznik CSOS !!! Vytvárať komunitné záhrady, centrá a zavádzanie lokálnych mien, ako ekonomický nástroj PPD v SR. Viesť kampane za právo na prácu!! Do diskusie (povinnosť pracovať), povinnosť pracovať ponechať do vtedy pokiaľ bude ekonomická nutnosť mať tento nástroj alebo zaviesť v spoločnosti ,, Podmienečný základný príjem“ ľudí od narodenia až do smrti človeka (Diskusia). Referendom, zaviesť povinnosť pracovať občanovi v produktívnom veku a tým odstrániť bezdomovstvo, nezamestnanosť a postupne aj chudobu, oslobodiť všetkých občanov od NEDOSTATKOV v SR. Zúčastňovať sa aj iných protestov a organizovať vlastné protesty proti nespravodlivosti , s využívaním médií a iné …….
Vznik OK – PO, pod vedením koordinátorov je základ pre prípravné obdobie, kde pripravujeme, metodicky vysvetľujeme masám ľudí nástroje, princípy, obsah Polopriamej demokracie, o tie sa musíme usilovať až bojovať, to je tvrdá práca !!!

2., Obdobie, (Etapa), príprava na všeobecné REFERENDUM občanov, prerod od súčasnej spoločnosti k Novej Občianskej spoločnosti – Polopriamej demokracii (OS – PPD) pre každého občana, príprava na vznik CSOS-PO, s využitím petičného práva a práva sa zhromažďovať, protestami, generálnym štrajkom, referendá, bude nutné byť pripravený aj na predčasné voľby !!!

3., Obdobie (etapa) vyhlásenie REFERENDA za vznik nového štátneho orgánu CSOS – PO a dvojkomorový systém v NR SR v s novou OS – PPD !!! Ak by bolo vyhlásené REFERENDUM neplatné, môžu vzniknúť podmienky na predčasné voľby. Pokiaľ si niekto myslí, že všetka teória, nástroje, princípy, formy, sloboda občana budú hneď po vzniku Polopriamej demokracie, ktoré sú napísané teraz na web. stránkach a rôzne iné teórie, že budú hneď platiť v PPD, zabudnime na to, bolo by to scestné, zavádzajúce. To, že budú uplatniteľné po nastolení PPD, o to sa budeme musieť ďalej snažiť. Bude ešte ďalšie formovanie všetkých občanov k PD, k sebadisciplíne, sebakontrole aj tých , ktorí budú na čelných pozíciách štátu aj na opačnej strane tj. Opozícia občanov. Predpokladáme, že bude častá rotácia tých na čelných pozíciách, funkciách štátu. Uvedomme si, že MOC občanov bude len čiastočná. Do 5.3.2016 bola všetka moc u jedného človeka v štáte !! Od 5.3.2016 je moc v rukách 5 – tich ľudí. Po platnom referende štát nemôže ísť znova do prepadu, recesie, úpadku, krízy, ako to bolo po r. 1990. 3. Obdobie sa bude končiť POLOPRIAMOV DEMOKRACIOU a formovaním Pána Občana pre vznik Priamej demokracie !! Cieľom spoločnosti v 3. ob. už nebude Extenzívny rozvoj – HDP ale HNŠ – HRUBÉ NÁRODNÉ ŠŤASTIE.

4. Obdobie ( etapa) vznik PD jej rozvoj a stabilizácia PD, toto obdobie je asi to o ktorom sa píše teraz v teóriách PD na web. stránkach teraz, toto obdobie už bude bez vykorisťovania človeka človekom, kde väčšina ľudí sa bude vyznačovať SEBADISCIPLÍNOU, SEBAKONTROLOU, SEBAVZDELÁVANÍM, SEBAREALIZÁCIU, Láska k blížnemu, Nestratiť Dôveru. Práca pre človeka bude poslaním pre zabezpečenie seba a svojej rodiny, Oslobodiť sa od NEDOSTATKOV. Ľudia – Páni občania návrhmi, kontrolnou činnosťou a referendami sa budú podieľať na MOCI štátu, budú sa prijímať, také zákony, aby boli pre všetkých znesiteľné a s najmenšou NESPRAVODLIVOSŤOU!! Pre realizáciu najmä prvých troch Období bude potrebná disciplína, najmä SEBADISCIPLÍNA, súdržnosť väčšiny Pánov Občanov, aktívnych slobodných ľudí, zmysel pre povinnosť, zmysel pre prácu väčšiny občanov, učiť sa, tvoriť, inovovať, napredovať a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj Slovenska v súčinnosti s V4, EÚ a ostatným svetom. Prosím, premýšľajme všetci a dávajme návrhy.
Dňa: 25.2.2013, 22.3.2016 a 12.2.2017  Zvolen

Občianske snemy

Zakladáme Občianske snemy - Pán Občan" vo všetkých obciach na Slovensku Hľadáme koordinátorov pre vznik Občianskych...

Celoslovenský občiansky snem

Vitaj Pán Občan Zakladáme ,,Občianske snemy Pán Občan“ (OKPO) Už je po voľbách politických strán a hnutí do NR SR, my...

Nová občianska spoločnosť

Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti pre každého Človeka = Pána Občana na Slovensku. Bezdomovec...