Nespravodlivosť je základným podnetom v súčasnej Egoistickej liberálne kapitalistickej spoločnosti v SR, pre vznik Novej Občianskej spoločnosti (Komunitárnej spoločnosti) – Polopriama demokracia (PPD), v budúcnosti Priama demokracia pre spravodlivosť väčšiny ľudí, občanov – Pána Občana v našej krajine a pre všetkých ľudí v celom svete.

Nespravodlivosť sa pácha:

A., Zákonne,
B., Protizákonne,
C., Využívanie – Zneužívanie dier v zákone

Nespravodlivosť, prináša ZLO = Hnev, poškodzuje zdravie a plodí nenávisť, ktorá zahubí spoločenstvo zvnútra, je na každom rozvojovom stupni spoločnosti od prvotnopospolnej, otrokárskej, feudálnej, fašistickej, kapitalistickej, socialistickej spoločnosti. Každá spoločnosť končí vtedy, keď pre človeka ľudí v danej spoločnosti prerastie ,,Nespravodlivosť “, pre väčšinu ľudí v danom stupni, vývoji spoločenského systému.

Doposiaľ vždy nespravodlivosť v uvedených spoločnostiach sa nazhromaždila do sociálnej Nespravodlivosti, (Viď dnes nespokojnosť učiteľov v školstve, sestričiek v zdravotníctve, imigrácia utečencov k nám, emigrácia z Afriky a Ázie) následkom tejto sociálnej nespravodlivosti vznikol a vzniká ODPOR k vládnucej oligarchickej a politickej MOCI úzkej skupine ľudí vedenú JEDNOTLIVCOM (viď. vládna moc SMERU v SR, Ukrajina, Janukovič november r. 2013 Ukrajina). Túto moc nakoniec zvrhli, zvrhnú ľudia tým, že sa postavili na ODPOR. (V EU je predpoklad, že sa zvrhne moc v Bruseli – panamerických posluhovačov), tiež úzkej skupiny ľudí. Najspravodlivejšia spoločnosť v histórii človeka bola v čase, keď človek ešte nevyprodukoval nadhodnotu tovaru a ani ju nepoznal a to bolo v prvotnopospolnej spoločnosti = (Neolitná spoločnosť alebo, kamenná doba v praveku, epocha, hospodárstvo založené na love zvierat a zberačstve plodín).

Najnespravodlivejšia spoločnosť bola v Otrokárskej spoločnosti ( vznik štátu) , už bola nadhodnota tovaru a sám človek sa stal tovarom (kapitálom) !!! Otrokár (Boháč) si privlastňoval väčšiu časť cudzej práce iného človeka a tým mu vznikal zisk, (ďalšie spoločenské stupne vývoja ľudstva – feudálna, buržoázna a kapitalistická), dnes toto isté robia Oligarchovia, kde z rozvojom technológií, globalizácie výroby a ekonomík človek vytvára väčší zisk, to znamená, že teraz Boháč bohatne rýchlejšie, k tomu napomáha globalizácia sveta, ešte viacej znásobuje zisky oligarchom. Globalizácia vo všeobecnosti napomáha oligarchom mať väčší zisk, vytvára väčšiu priepasť medzi chudobnými a bohatými – vzniká väčšia NEROVNOSŤ. Cieľ Pána Občana je dosiahnutie Ekonomickej DEMOKRACIE na Slovensku a v celom svete. Každá nespravodlivá spoločnosť zanikla v určitom čase, v spoločenskom rozvoji v momente, keď väčšina ľudí cítila NESPRAVODLIVOSŤ a vzoprela sa proti tejto NESPRAVODLIVOSTI ….. je to vlastne evolučný vývoj človeka, spoločnosti.

Ľud, občania (Človek = Pán Občan) bojuje za spravodlivejší spoločenský systém v každom rozvojovom stupni spoločnosti, toto priamo ovplyvňuje rozvoj výrobných vzťahov a spoločenských vzťahov. V budúcnosti sa musia formovať z hľadiska spravodlivosti nové spoločensko ekonomické vlastníctvo z dôvodu súčasnej Nespravodlivosti neúmerného prisvojovania si cudzej práce v pracovnom procese vo výrobe a v službách súkromným majiteľom spoločnosti ale aj v štátnej sfére, najmä z dôvodu NESPRAVODLIVÉHO delenia vytvorenej NADHODNOTY.

Jeden z typov spravodlivejšieho vlastníctva je napr. komunitné, družstevné vlastníctvo a to najmä vo výrobnej sfére a v službách. Budúcnosť ,,Poznanie človeka“ (duševná práca), zvyšovanie vedomostí, vedecko-technický rozvoj, IT – technológie majú vplyv na výrobné a sociálne zmeny v spoločnosti. Strategickým zdrojom rozvoja spoločnosti sa stávajú informácie vo výrobe, ekonomike, vede, v škole – VZDELÁVANÍM. Investície do vzdelávania , by mali byť na prvom mieste v rozvinutej spoločnosti. Medzinárodná, globálna spolupráca a v súkromí (internet), vedomosti, tvorivé myslenie spôsobujú rast produktivity práce, vedomosti sa stávajú výrobným prostriedkom, zvyšujú konkurencieschopnosť podnikov a štátov, rozvoj výrobných prostriedkov, (IT) Informačných technológií v pracovných procesoch nastáva rozvoj Výrobných vzťahov.

V súčasnej dobe spoločenské vzťahy zaostávajú za výrobnými vzťahmi, nespravodlivé vlastnícke vzťahy vo výrobe a v spoločnosti spôsobujú sociálnu nespravodlivosť preto nastáva, vzniká Nespravodlivosť, Nerovnosť čo spôsobuje sociálne pnutie, medzi ľuďmi v súčasnej Egoistickej liberálnej kapitalistickej spoločnosti, tento stav je nevyhnutné riešiť vznikom novej sociálnej SPRAVODLIVEJŠEJ spoločnosti, (Vznik Novej Občianskej spoločnosti – Polopriama demokracia).

Vznik globálnych spotrebiteľských trhov, internacionalizácia podnikania spôsobil zrýchlenie hospodárskeho vývoja. Vedomosti človeka, tvorivé myslenie, informácie, a teda ľudia (človek) ako ich nositelia – tieto faktory nie sú limitované, ako suroviny, či kapitál. Najväčším zdrojom, bohatstvom v podnikoch, v štáte je ,, Človek = Pán Občan“ teda ľudia, ich vedomosti sa stávajú novým výrobným prostriedkom a preto k nim je nutná spoločenská Občianska zmena v 21. storočí.

Menia sa zdroje ekonomického rastu. Ekonomický rast, už sa nepočíta len vo zvyšovaní počtu zamestnancov, ale je v permanentnom a dynamickom raste produktivity znalostí práce a znalostí pracovníkov – ľudí (človeka). (Vznik vedomostnej ekonomiky). V súčasnej liberálne kapitalistickej spoločnosti spoločensko-politické vzťahy zaostávajú za vzťahmi vo výrobe, čo spôsobuje narastanie nezamestnanosti, bezdomovstva, chudobu, toto je nutné riešiť zmenou politického systému. Zmenou egoistického, liberálneho, oligarchického kapitalistického systému na Komunitárnu (Občiansku) spoločnosť – Polopriama demokracia, z hľadiska evolučného procesu ľudstva.

Vývoj spoločnosti je nezadržateľný z dôvodov nového poznávania človekom, okolo seba, vo svete, vo vede, technológiách, výrobných procesoch, riadiacich procesoch, v spoločnosti v spoločensko politicko ekonomických procesoch. Proces k novej vyspelejšej, spravodlivejšej spoločnosti pre väčšinu občanov v tej ktorej krajine vo svete je nezadržateľný proces udržateľného rozvoja ľudstva na planéte ZEM !!! Ináč to nemôže byť ani dnes, vývoj ľudstva zastaviť sa nedá. Ľudia, v spoločenskom zoskupení v štáte a v rôznych svetových zoskupeniach budú bojovať stále o slobodu, ekonomickú demokraciu, väčšiu spravodlivosť, aj preto sa nazývame človekom s vyššou nervovou sústavou, to nás odlišuje od zvieraťa. Nespravodlivý spoločenský systém, ktorý je aj dnes je potrebné vymeniť za spravodlivejší podľa evolučného zákona, vývoja ľudstva, čo je organizované v spoločnosti. S narastaním nespravodlivosti, každá spoločnosť, ktorá nevie už riešiť túto nespravodlivosť je historicky aj v súčasnosti odsúdená k zániku.

Z uvedených úvah, vyjadrení, skúseností je objektívnou nutnosťou prechod k novej spoločnosti v súčasnej dobe, nazveme ju ,, Nová Občianska spoločnosť – Polopriama demokracia“) ,,Komunitárna spoločnosť “, (Vid. Schéma stratégie budovania Občianskej spoločnosti)

,,Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem“, nie je možný riešiť bez zabezpečeného celosvetového MIERU. Preto dávame do diskusie a k presadeniu v celom svete, cez politické elity a mocnosti štátov ,, Výzvu za celosvetový MIER a vznik jednotných celosvetových OS (Ozbr. síl.) OSN s jednotným velením. (viď samostatný dokument)

Nespravodlivosť delíme na:

A. 1. Zákonná nespravodlivosť:
Nespravodlivá legislatíva, sú to zle nastavené zákony. Legálne zo zákona v našom štáte vznikajú nezamestnaní, bezdomovci je tu vykorisťovanie človeka človekom, chudoba, úžera, nespravodlivé rozdeľovanie NADHODNOTY. Bezdomovci na ktorých sa pácha genocída, štátna moc sa na to pozerá legálne a nič s tým nerobí. (V súčasnej dobe v r. 2015, nám pribúdajú nelegálny Imigranti, to je tiež zapríčinené nespravodlivosťou vo svete, v minulosti kolonizovanie, nespravodlivé vojny, podporované Egoistickým kapitalizmom). Po predbežnom spočítaní bezdomovcov je ich cca 30 000 v SR, vlastne ani nevieme koľko ich máme. Samovraždy v SR naviac ich bolo od r. 1989, v r. 2013 až 628 ľudí, medziročne od r. 1989 stúpa počet v priemere o 10%, z uvedeného počtu samovrážd mužov je 57% najmä vo veku od 50 až 59 rokov. V máji r. 2015 bolo evidovaných 1,3 mil. Exekúcií !!! Po nevyplatení pohľadávok veriteľom majiteľom Váhostavu, exekúcie narástli a štát viacmennej ochránil oligarchov. Tí čo to spôsobili si chodia ďalej po slobode – toto bol učebnicový príklad, kedy moc politikou sa spojila s mocou oligarchou.

Ľudia nemajú na zdravú výživu, na starostlivosť o seba, na vzdelávanie, lieky a na starostlivosť o chrup, veľa ľudí je bez zubov, nemajú na nové. Legislatíva sa prijíma tak, aby legálne bohatí bohatli a chudobní chudobneli. Je nespravodlivo legálne zle nastavený odvodový a sociálny systém, túto nespravodlivosť môžeme nazvať aj nedostatočne demokratická legislatíva (nespravodlivá liberálno-egoistická legislatíva). .. , ktorú zneužila v r. 2015 aj spoločnosť Váhostav k veriteľom.

Súčasný Egoisticko liberálny kapitalizmus na Slovensku, jeho systém vytvára umelú nezamestnanosť v prospech kapitalistu, aby si mohol držať v zálohe armádu nezamestnaných, s minimálnou mzdou zamestnaných. Umelo k tomu je nedokonale nastavená legislatíva, umožňuje Oligarchom bohatnúť a chudobe chudobnieť, tým sa z občanov stávajú bezdomovci, nezamestnaní, chudobní ktorých pribúda !! Liberálny buržoázny Egoizmus Oligarchov nemá hranice, tento egoizmus môžu zastaviť len masy ľudí, ich jednota. Bezdomovstvo, nezamestnanosť, chudoba človeka nie sú zakotvené ani v charte ľudských práv OSN. Nie je to predmetom a v záujme bohatých.

1. Najväčšia príčina nespravodlivosti: je dnes v tom, že sú bezdomovci, nezamestnaní, chudobní a že je NESPRAVODLIVÉ ROZDEĽOVANIE dôchodkov: 1.Nespravodlivé rozdeľovanie NADHODNOTY – zisku, a zdaňovanie.

2. Mzdy vo verejnej správe a platy, mzdy v spoločnostiach, daňové zaťaženie a odvody,
3. Povinné sociálne zabezpečenie ,Vzdelávanie, Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
4. Renta z pravidelného nájomného, pozemkov, dlhodobé cenné papiere atd. ,
5. Poplatky v bankách, iné poplatky v štátnej správe, DPH, spotrebná daň, úroky, atd. ….
6. Nespravodlivé zvyšovanie starobných dôchodkov, bohatým sudcom o pevnú trojcifernú čiastku a obyčajným len o 1,99 Euro

2., Niektoré pomenovanie nespravodlivého rozdeľovania dôchodkov napr.:
– v podobe vyplácania sociálnych dávok, čo robí cca 6 % HDP ( bolo by toto číslo dať preveriť odborníkom) t.j. Neprispôsobivým. Súčasný kapitalistický systém je tak nespravodlivo nastavený, že človek prichádza o prácu a vniká nezamestnaný človek. Vlastne tým, že sa zákonne vyplácajú podpory a dávky neprispôsobivým a ostatným na základe zlej nastavenej legislatívy, nemocenské aj zdravým, ktorí potom pracujú na čierno, oni  diskriminujú väčšinu pracujúcich. Úrady práce majú zakázané sledovať rozdeľovanie sociálnych dávok neprispôsobivých, ich sledovanie by bola diskriminácia. Platy štátnych zamestnancov sa tiež nemôžu zverejňovať. Nekoncepčnosť a tým nespravodlivosť našej vlády ale aj všetkých vlád od roku 1989 je aj v tom, že oficiálne nemáme spočítaných bezdomovcov, Rómsku komunitu a neprispôsobivých. Dokonca niektorí bezdomovci a neprispôsobiví nemajú očíslované chatrče, príbytky, domy a tým nemajú ani trvalý pobyt v SR, nechápeme na základe čoho sa im vyplácajú sociálne dávky. Štát, nemá finančnú predstavu, koľko v akej finančnej výške neprispôsobiví poberajú sociálne dávky. Nutné je vykonať evidenciu trvalého pobytu každého človeka v SR a zaviesť sledovanie vyplácanie sociálnych dávok, sociálne neprispôsobivých ľudí v SR.

Aj napriek uvedeným skutočnostiam, nemáme dokonalú legislatívu pre spoluobčanov Rómov. Róm, je človek ako my všetci, je potrebné im pomôcť ukázať cestu, byť s nimi v kontakte, zamestnávaním ich vyviesť z krízy nedostatku a tým im pomôcť systematicky sa integrovať do spoločnosti. Je potrebné im dať prácu, pretože len práca oslobodzuje ľudí od nedostatku a nie sociálne dávky, toto isté platí a má platiť aj pre imigrantov a väzňov vo výkone trestu. Preto, sme znova za zavedenie povinnosť pracovať. Dajme im prácu s pridanou hodnotou práce a nie len zametanie chodníkov !!! Dajme im možnosť prácou prispievať do tvorby HDP a tým zastavíme poberanie dávok. Vieme, ako na to, máme na to pripravený plán, program je potrebné dokončiť verejnou diskusiou aj za účasti Rómov, tento plán, program : viď. http://panobcan.sk/blog/viliambanak/schema-strategie-budovania-novej-obcianskej-komunitarnej-spolocnosti-pre-kazdeho-cloveka-na-slovensku/ , ( … tiež je nutné predchádzať, zamedziť uplatňovaniu represií, genocídy, lokálne vojny v tretích krajinách toto spôsobuje Emigráciu, je to najväčší problém  EÚ v moderných dejinách – spôsobuje chaos, stojí to peniaze .. )
3. -vytváranie Offshore spoločnosti (firmy) v krajinách s daňovými úľavami, skutočný majiteľ ostáva neznámi – offshore krajinách, je to únik zisku zo Slovenska do zahraničia, to sa musí zastaviť.
4., – musíme pomenovať v čom spočíva nespravodlivé rozdeľovanie (Nadhodnoty) zisku, renty, dividend, úroky, mzdy z firiem, spoločností, inštitúcii tzv. vyplácanie padákov , tak aby sme zabezpečili zmenšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými v SR , v EU …. Správne nastaviť daňovo – odvodový systém. Ako nový ekonomický systém sociálneho zabezpečenia ľudí, zaviesť sociálne komunitný systém výroby, hospodárenia, vykonať reštrukturalizáciu vo výrobných a vlastníckych vzťahoch doma,  v EÚ …..vo svete !!! Zaviesť Lokálne sociálne komunitné meny, PODMIENENÝ ZÁKLADNÝ PRÍJEM – podmienený PRÁCOU pre všetkých občanov SR, zvlášť citlivo prehodnotiť skupinu ekonomicky slabších ľudí, tak aby sa znižovali rozdiely medzi bohatou a chudobnou skupinou ľudí.

Budujme silné Slovenské firmy s novými pravidlami, a s podporou štátu. Pre zahraničné firmy, tzv investori prichádzajúcim do SR prehodnotiť výšku zisku, ktorá ostane pre štát, súkromnú Slovenskú firmu a časť zisku pre zahraničnú firmu – investora, zhodnotiť v prospech štátu, k tomu prehodnotiť legislatívu v SR, v EÚ …. Štát sa musí stať čiastočným akcionárom alebo Slovenský subjekt (firma), ktorý pôjde do spoločnej investície a spoluvlastníctva min. z 36% podielu – uplatnime komunitný systém vlastníctva.

Pozn. v r. 2015 Slovensko sa stalo najvyšším počtom vyrobených áut na obyvateľa, výroba dosiahla cez 1 000 000 000 automobilov. Otázka je na mieste prečo nemáme na zvýšenie platov sestričiek, učiteľov , prečo sú na Slovensku bezdomovci a chudobný ľudia? Pýtame sa, keď štát vloží cash 200 mil. Eur do automobilky Land Rover, dá 5 rokov daňové prázdniny, zabezpečí do výroby zamestnancov , pripraví priemyselný park a iné veci, logistickú infraštruktúru prečo sa štát zbavuje vlastníckych práv z 36 %, prečo to takto je aj v Volkswagen, Peugeot, KIA a v ostatných spoločnostiach zo zahraničným investorom. Prečo s podobných spoločností z nášho štátu odchádza 100% zisk do zahraničia. Ja, ako vlastník spoločnosti, pokiaľ by do mojej spoločnosti kapitálovo vstúpil zahraničný investor, partner kapitálovo by navýšil imanie firmy, žiadal by som byť spoluvlastníkom aspoň z 36%, aby som mal minoritné právo kontroly a zisk !!!! Prečo sa takto nechová aj štát ??? Potom nemáme na školstvo, zdravotníctvo, máme chudobu, bezdomovstvo atd. Nemáme na peniaze na výstavu ciest a na slušnú životnú úroveň našich obyvateľov !!! K tomu sa musí prispôsobiť legislatíva vrátane s uplatnením rovnosti, pre vyrovnávanie ekonomík v regiónoch v SR a medzi štátmi EÚ, úprava zákona o vymožiteľnosti práva!

Budujme Baťove komunitné firmy, spoločnosti, regionálne komunity na Baťových hospodárskych a sociálnych princípoch.

5., -štátne investície dajme do Regionálneho rozvoja komunitného hospodárskeho systému, s tvorbou nových pracovných miest, s uplatňovaním princípu rovnosti, spravodlivejšie a úspornejšie rozdeľovanie štátneho rozpočtu, peňazí z EU …. vo všetkých štátnych inštitúciách, bez možnosti podvodným spôsobom vyplácanie provízií štátnym úradníkom ! Nespravodlivé odchodné z vedúcich pozícií, tzv. padáky po zmenách vládnucich strán. Starostov obcí, primátorov miest a predsedov VUC priamo finančne zainteresovať na tom, aby sa dosiahla nulová hranica bezdomovcov, nulová hranica nezamestnaných v obciach, aby pre bezdomovcov, pre nezamestnaných lobovali vo firmách v štátnych inštitúciách, aby ich zamestnali a vytvárali pracovné miesta. Navrhujeme, aby sa starostom a primátorom stanovila minimálna a maximálna mzda, kým bude posledný bezdomovec v obci, v meste budú na minimálnom stanovenom plate – takto hodnotený bude, tiež aj predseda VUC

6., – Nespravodlivosť vidíme aj v nerovnomernom rozvoji  priemyslu svetovej Globalizácie, či sme v jednotnom obrannom zoskupení NATO alebo nie je to jedno, Ego KAPITÁLU NEPOZNÁ MORÁLKU človeka, brata len sám seba !!!! Zvlášť v zbrojárskom priemysle – USA v rámci NATO nútia štáty viacej peňazí dávať na nákup zbraní a zbraňových systémov, má to byť min. 2% z HDP. Vlastne záujmom USA je vývoz zbraní a tvorba ich ziskov, kapitálu. Z hľadiska vyrovnávania ekonomík sveta, vývoja pracovného trhu a zamestnanosti v každom štáte by nám viacej pomohlo využívanie ofset princípu tj., splácanie nakupovaných zbraní tovarom, výrobkom z našej zbrojnej, civilnej produkcie, poprípade deľba práce najmä v zbrojárskom priemysle, využitie nášho zbrojného priemyslu s podporou nových zahraničných technológií v našom zbrojárskom priemysle s možnosťou vývozu výrobkov v rámci krajín NATO, tretích krajín podľa dohody (bratstvo v hospodárstve, podľa TSO – Sociálna trojčlennosť) ale aj v civilnom priemysle, takto by napredoval rozvoj životnej úrovne plynulejšie a spravodlivejšie v celom svete.

Túto zákonnosť nespravodlivého rozdeľovania financií s korupciou verejných financií, by sme mohli nazvať zákonnou kauzou ,,MEDVEĎ“ . Gorila je len zlomok oproti kauze MEDVEĎ.

7., – správne nastaviť daňové odvody, renty, sociálne dávky, poistné, poplatky, spotrebnú daň, DPH napr. znížiť ceny potravín, školské potreby pre deti atd.
8., – prijať legislatívu, ktorá politikov bude viazať sankciou za zlé rozhodnutia, hmotná zodpovednosť !!!
9., – Sú ešte aj iné veci …… spojme hlavy do kopy v diskusiách s návrhmi ….

A. 2., Zákonná nespravodlivosť – Mečiarove amnestie – tiež je to nespravodlivosť .
B,  Protizákonná nespravodlivosť
… kriminalita – trestné činy, priestupky: -vraždy, prepady ľudí, krádeže vecí, nevymožiteľnosť práva, drogy, úžera, – následne EXEKÚCIE podporované štátom !!! , regresy, zneužívanie moci verejného činiteľa, oligarchov, kauza Gorila, rozkrádanie štátneho a súkromného majetku, vyplácanie provízií cca 700 mil. EUR počas Gorily , Rozkrádanie peňazí štátu – sociálne podniky, úplatky za verejnú súťaž pre štátnych zamestnancov, branie úplatkov, branie úplatkov od investorov, pri privatizácii štátneho majetku, za zvýhodňovanie poskytnutia financií z fondov EU, Nástenkový tender, zmenky Duckého, Olejári pozrite si VIDEO : http://www.sme.sk/c/3569547/kauza-olejari-smeruje-na-sud.html – s vykurovacím olejom, Emisie zametené pod koberec, Sitká , Armádny MOKYS, Software pre finančnú správu, vyplácanie padákov pre odchádzajúcich zamestnancov zo štátnej správy, atd.

Preto navrhujeme vznik ,,Novej Občianskej spoločnosti“ – Polopriama demokracia ( PPD ), Je potrebné sa zjednotiť pod názov ,,Nová Občianska (Komunitárná) spoločnosť – Polopriama demokracia, zatiaľ je možnosť byť aktívny občan v OZ Pán Občan : http://panobcan.sk/ , https://som.panobcan.sk/forum cez ,,Iniciatívu proti NESPRAVODLIVOSTI“ s možnosťou zakladania Občianskych klubov v obciach, prostredníctvom koordinátorov na Slovensku, s vytvorením Celoslovenského občianskeho snemu – ,, INICIATÍVA PROTI NESPRAVODLIVOSTI „.
Ad., C, Využívanie dier v zákone – Nedotiahnuté zákony, zle navrhnuté zákony,

Príklad v poslednej dobe zneužívanie Občianskych združení na podnikanie atd.

ZÁVER : Vznikla tu Morálna kríza a bieda politikov, podnikateľov, pýcha politikov, toto nie je len u nás ale na celom svete, my môžeme ukázať do sveta, že sa dá riešiť v novom politickom zoskupení ,, Nová Občianska spoločnosť „ – PPD !!!- preto navrhujeme vznik ,,Novej Občianskej spoločnosti“ – Polopriama demokracia ( PPD ) alebo (,,Nová Komunitárna – Občianska spoločnosť“ ). Je potrebné sa zjednotiť zatiaľ je možnosť byť aktívny občan v OZ Pán Občan : http://panobcan.sk/ , https://som.panobcan.sk/forum cez ,,Iniciatíva proti NESPRAVODLIVOSTI“ s možnosťou zakladania Občianskych klubov v obciach, prostredníctvom koordinátorov na Slovensku, s vytvorením Celoslovenského občianskeho snemu – Pán Občan ,, INICIATÍVA PROTI NESPRAVODLIVOSTI “ Nespravodlivosť, je páchaná na väčšine obyvateľov v SR a na väčšine ľudí v celom svete.

Dejiny premenovávali ľudia zdola a nie z hora, tým, že ľudia sa vysporiadali s páchaním NESPRAVODLIVOSTI v Otrokárskej, Feudálnej, Kapitalistickej, Fašistickej, Socialistickej spoločnosti a teraz treba súčasnú  nespravodlivosť tiež riešiť. Je potrebné správne zvoliť nástroje, princípy, formy, obsah pre zvyšovanie právneho a politického vedomia ľudí na Slovensku, najmä formovanie Človeka = Pán Občan, už v školách od 14 roka do 18 rokov života a potom vzdelávať, motivovať ľudí voľnou formou napr. v Občianskej spoločnosti podľa možnosti v každej obci. Súčasný Egoistický liberálne oligarchický kapitalistický systém v dnešnej podobe je na Slovensku neudržateľný a aj vo svete. Má mnoho nespravodlivosti, čo je potrebné riešiť, môžu to vyriešiť noví ľudia, za nových podmienok, s prechodom od trhového hospodárstva, na regionálny komunitárny systém hospodárenia, s prijatím novej spoločnosti – Polopriama demokracia, za podpory väčšiny občanov v REFERENDE, s hlasovaním za nový štátny inštitút Celoslovenský občiansky snem (CSOS). Pred REFERENDOM musia vzniknúť Občianske kluby – Pán Občan s podporou petícií, protestov a v konečnom štádiu aj za pomoci generálneho štrajku s širokou podporou  občanov, más podpora REFERENDA za Novú Občiansku spoločnosť – PPD. Navrhujeme preniesť väčší podiel do hospodárenia v komunitách, uplatnenie komunitárnej sociálnej meny na podporu sociálneho kapitálu, komunitárne hospodárstvo krajiny na Baťových princípoch s dodržiavaním demokracie 21. storočia, ekonomickej demokracie a dodržiavaním BEKP – Baťov etický kódex podnikateľa. Rešpektovanie oblasti Sloboda, Rovnosť, Bratstvo. Ako vzor pre nás by mal byť senior Tomáš Baťa do r. 1932 !!! Zmenou ústavy a vznikom novej spoločnosti zaviesť podmienený základný sociálny príjem pre ľudí, regionálne sociálne meny. Odstrániť Bezdomovstvo, Nezamestnanosť a chudobu väčšiny ľudí. Postupne odhaľovať, odstraňovať korupciu, vykonávať prevenciu proti nej. Pre účel kontroly výkonu moci v budúcnosti uplatníme cez referendum, zo zmenou ústavy SR – Celoslovenský občiansky snem – Pán Občan, ktorý bude mať svoje práva, povinnosti, stálych zástupcov s najvyšším orgánom moci Celoslovenský zjazd CSOS – Pán Občan, za účasti zvolených zástupcov z VÚC, okresov, obcí a komunít.

Zmenou ústavy odstrániť skryté formy vykorisťovania človeka človekom, úžeru človeka človekom, zabezpečiť rovnosť v regiónoch SR, v EÚ a vo svete. Tým zabezpečiť ,, Trvale udržateľný rozvoj človeka v SR, EU a vo svete“ Je potrebné prihliadnuť na nové trendy, právne normy a zásady riadenia novej vyspelej spoločnosti s vyšším spoločenským rozvojom iných krajín sveta a iné správne formy …prispôsobiť legislatívy v EÚ a v organizácii OSN. Pre zabezpečenie svetového mieru, rovnováhy sveta, zo zabezpečením klímy pre ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte ZEM „ navrhujeme prijať ,, Výzvu za celosvetový mier a vznik jednotných celosvetových ozbrojených síl OSN s jednotným velením

Zdroje:

Baťovany: Partizánske
Kde postavil Baťa fabriky
Tomáš Baťa a manažment
Batawa v Kanade
TSO

Potravinová pomoc pre chudobných, ktorá tu bola, nám pripomína, vrátenie sa do spoločenského systému Feudalizmu alebo do vojnového stavu !!!  Už nie je feudalizmus, tiež nie je SR vo vojnovom stave, nie sme rozvojová Africká krajina sme v 21 st., kde rezonujú  IT – technológie, kde vedomosti človeka sa stali pracovnou silou. Sme za nulovú hranicu bezdomovcov, sme za nulovú hranicu nezamestnaných. Všetci ľudia sa musia mať lepšie než niektoré psy v domácnostiach. Mimo príbytok patrí pes a nie človek.

V súčasnej dobe, vzniká problém s imigráciou, ktorá je následkom emigrácie, tú môžeme zvládnuť len za pomoci organizácie OSN, s dohliadnutím a využitím OS OSN  v jednote z USA a Ruskej federácie , Číny a všetkých ostatných štátov sveta v zabezpečenom mieri na planéte ZEM.

Komu záleží na novej, lepšej spoločnosti môže začať sám realizovať ,, Občiansky klub – Pán Občan“ vo svojej obci, môže prihlásiť a zaregistruje do Občianskych klubov vo vašich obciach, zvoľte si KOORDINÁTORA. Cieľ je vytvorenie nového štátneho inštitútu ,, Celoslovenský občiansky snem – Pán Občan „ ( CSOS – PO ) a zmena ústavy. „ OZ Pán Občan. Posielajte nám svoje nápady, ktoré sa páchajú na jednotlivcoch, na Vás, Vašich blízkych, známych v celom spektre našej spoločnosti alebo v zahraničí. My všetci spojme svoje sily proti páchaniu zla, nespravodlivosti, ako sme to pomenovali hore. Je potrebné odhaľovať krivdy, naprávať ich aj za cenu zmeny tejto spoločnosti, tohto systému v SR a v celom svete prejsť na ,,Novú Občiansku spoločnosť“ – Polopriamu demokraciu a z nej v ďalekej budúcnosti na spoločnosť Priamu demokraciu.

Na celom svete svetový kapitál 95% ovláda úzka skupina ľudí t.j. 5%. Týchto 5% páchajú nespravodlivosť na 95% ľuďoch sveta. Je to tzv. Tieňová vláda sveta, ktorá sa schádza 1x za rok, prizýva si nových ľudí politikov, oligarchov, kde sa predpokladá nejaká zmena.

Naši Egoistickí – liberálni, neoliberáli, sociálno-libertariálni politici dospeli  k megalománii, oligarchii, márnivosti, pýche, zaslepenosti, nesprávne nastavenie regulácie bankového sektora, pôžičiek, hypotekárnych úverov ich špekulantstvom a  rozkrádaním vzniká špekulatívny kapitál. Je Nespravodlivé rozdeľovanie vytváranej NADHODNOTY, ZISKU. Verejné súťaže v štáte sú nastavované pre svojich vyvolených Oligarchov, učebnicový príkladom je firma Váhostav. Tu je učebnicová podstata Finančnej krízy v SR, kde sa MOC politikov vládnucej strany spojila s mocou oligarchu a jeho pomocníkov. Je tu Morálna kríza spojená s Morálnou biedou !!! Chýba im zmysel pre spoločné dobro, zákonnosť a správne nastavenie, zákonným spôsobom rozdeľovanie dôchodkov ! Súkromný kapitál je už tak silný, že dokáže sám vyrobiť balistickú raketu, zatiaľ vynáša materiál k ISS kozmickej stanici. Kde je napísané, že miesto tovaru na balistickú raketu kapitalista, súkromník namontuje JADROVÚ HLAVICU, s ktorou môže napadnúť Slovensko, Nemecko, Severnú Kóreu, Irán, Ruskú federáciu, Francúzsko, USA atd., kde speje tento svet? Prečo nekontrolovateľne sa znova začína vo svete zbrojiť, umelo sa vykonštruujú teórie pre vyvolávanie lokálnych vojen, napr. konflikt Irak, Líbya, Sýria, Ukrajina atd. USA v r. 2012 pod zásterkou NATO uviedla do činnosti protiraketový štít, z vojnových lodí v Stredomorí, bez vedomia Ruska, Číny a ďalších veľmocí sveta. Rusko v decembri r. 2011 odsúhlasilo rozpočet na nové kolo zbrojenia 500 mld. USD !! Budujme mier a vytvárame ohnisko vojny, vedome súťažou v zbrojení ničíme ekológiu ľudstva. Čo je toto za zodpovednosť súčasných politikov sveta, je potrebné s nimi skoncovať, pretože je ohrozený mier na celom svete.

Z hľadiska bezpečnosti sveta je potrebné zlúčiť sa, zastaviť energetické prerozdeľovanie sveta, zastaviť zneužívanie globalizácie sveta, zastaviť egoistické nadnárodné súkromné bankovníctvo. Je nutné podporiť ,,Výzvu za celosvetový mier a vznik jednotných celosvetových OS OSN s jednotným velením“. Web. viď. vyššie. NATO s RF , je tiež nutné podriadiť celosvetovej organizácii OSN. Týmto v celom svete znížime výdavky na zbrojenie v prvopočiatku o 40% finančných výdajov %. Iba v r. 2015 ľudstvo dalo na výzbroj 1,8 bilióna USD, 40 % z toho je 720 mld. USD, tieto peniaze by mohli ísť na rozvojové programy !!! Takto vyriešime nespravodlivé výdavky na zbraňové systémy vojsk a podporíme ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte ZEM“. Týmto, posilníme životnú úroveň chudobných doma a v celom svete – zastavíme neriadenú Emigráciu ľudí a zachováme klímu na planéte Zem. V budúcnosti do r. 2050 bude musieť človek vynakladať na udržanie svetovej klímy 500 mld. USD / rok. OZ Pán Občan Podáva ,,Výzvu za celosvetový mier a vznik jednotných celosvetových OS OSN s jednotným velením“.
Prosíme všetkých správne zmýšľajúcich občanov o pripojenie sa k tejto výzve , ďakujeme.

Protest, Štrajk ktorý prerastie v Revolúciu a nebude sa vedieť ubrániť, je odsúdený k zániku, toto je potrebné vopred si uvedomiť, je potrebné zvoliť iné formy , napr. referendum a mierovú politickú, odbornú diskusiu.

To isté platí aj na EÚ, ekonomické zoskupenie EÚ v súčasnom svetovom NESPRAVODLIVOM systéme, ak sa nevie vojensky brániť pod jednotným velením ozbrojených síl EÚ, alebo v spolupráci s NATO, Ozbrojených síl OSN, ktoré nemáme jednotné, EÚ je odsúdená k ZÁNIKU. Zatiaľ v tomto chaose, ktorý nám vytvárajú naši politici v Bruseli, vrátane našich SR a ČR poslancov, vidíme že EÚ sa brániť nevie proti nelegálne prichádzajúcim imigrantom !!! Otázka znie prečo? Odpoveď : Pre ich NESCHOPNOSŤ , riešiť krízové situácie.
Takto sa učí v vojenskej príprave.

Môžete sa vyjadriť k obsahu, na e-mail : obcsnemzv@gmail.com