Návrh a tvorba štruktúry pred a po vzniku ,,Novej občianskej spoločnosti“

jún 1, 2016 | Iniciatíva proti nespravodlivosti

Návrh a tvorba štruktúry pred a po vzniku ,,Novej Občianskej spoločnosti pre každého občana – Polopriama demokracia“ (PPD), pre fungovanie nového orgánu štátu HORNÁ KOMORA v NR SR = Celoslovenský občiansky snem – Pán Občan ( CSOS – PO ) v SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

Pre vytvorenie modernej štruktúry Štátu a verejnej správy, je nutné pre skvalitnenie fungovania štátu najmä z hľadiska kontroly verejnej správy doplniť o nový nástroj – orgán štátu v NR SR HORNÁ KOMORA =,,Celoslovenský občiansky snem – Pán Občan“ (CSOS- PO) a Dolná komora, s predpokladom vzniku ,,Novej Občianskej spoločnosti – PPD“ so spolu podielom ,, Pána Občana na MOCI v štáte“, s využitím práva čl. 2 Ústavy SR sa zhromažďovať za lepšiu budúcnosť Pána Občana, preto je nutné prostredníctvom koordinátorov začať vytvárať ,,Občianske kluby – Pán Občan “ (OK – PO) v Slovenskej republike, pre lepšiu budúcnosť, slobodu, rovnosť, bratstvo nás všetkých a nie len pre vyvolených občanov. Zakladať jednotné OK – PO bez rozdielu straníckej príslušnosti (s možnosťou ponechania frakcie tj. príslušnosti strany, organizácie), etnickej, náboženskej príslušnosti, si môže zakladať každá obec tj. dedina a mesto v podobe združenia všetkých občanov, môžu byť aj komunitné OK – PO. Základom OK – PO sú obce a slobodný občan !! Len slobodný občania môžu tvoriť ,,Občiansky slobodný štát“. Vrcholným orgánom Celoslovenského občianskeho snemu – Pán Občan (CSOS-PO), bude Celoslovenský ZJAZD – OZ Pána Občana. Do vzniku CSOS PO, budú zakladané OK – PO a Občianske snemy – Pán Občan (OS – PO) obvodné (Okresné) a krajské ( VÚC ) pod značkou Občiansky snem – Pán Občan. Občianske združenie – Pán Občan ( OZ – PO ), je zaregistrované na MV č. VVS/1-900/90-40051. OZ PO a OS PO bude vystupovať, aj ako ,,Občianske hnutie PO – Iniciatíva proti NESPRAVODLIVOSTI“. OZ PO, bude právne zastupovať všetky OK – PO a OS-PO v SR a bude právny zástupca voči verejnému, súkromnému sektoru a štátu. Štruktúra a terminológia :

OK – PO v dedinách, strediskové dediny a mestách, budú sa volať ,,Občianske kluby – Pán Občan“: – sú na jednej úrovni – právne ich bude zastrešovať OZ PO, aj po ustanovení inštitútu v štáte – CSOS-PO, bude ich zástupcom a právnou osobou OZ PO. OK -PO v obciach si volia svojich predstaviteľov, pre riadenie činnosti na obecnej úrovni a tých ktorí ich budú zastupovať na vyšších stupňoch OS (Občianske snemy) – PO a v CSOS –PO. V mestách môže byť aj viacej OK – PO, budú sa skladať s občanov SR, OK – PO môžu vytvárať aj komunity, strany, hnutia, združenia v obciach. Zakladanie OK – PO koordinovať koordinátormi, lektormi, odporúčame využívať spracovanú METODIKU OK a OS – PO.

Vyššie stupne Občianske snemy– Pán Občan (OS-PO): sú na úrovni obvod, volebný obvod (okres), kraj – VUC ? OS PO okresov a VÚC: prehodnotiť počet okresov do obvodných volebných obvodov, podľa našich dohôd. Krajský Občiansky snem – PO : ( VÚC, Obvod k diskusii o aký názov bude ) k diskusii bude aj to či vynecháme stupeň kraj alebo sa zredukujú na tri kraje BA, BB a KA skúsenosť ukazuje, že nie .. tri, mohlo by to poškodiť PPD. Po platnom referende, najvyšší inštitút CSOS bude mať koordinačná funkciu, mimo iné aj pri voľbe prezidenta, predsedu parlamentu, vlády, Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a generálny prokurátor (GP). Do vyšších OS, si budú OK-PO voliť svojich zástupcov, podľa novej ústavy a legislatívy, podľa nového volebného systému. Pri zvažovaní redukcie krajov, je potrebné zvažovať systém domobrany, výkonnú moc a zákonodarnú moc atd.

Obecné OK – PO, zakladajú dobrovoľní občania – Koordinátori, ktorí oslovujú svojich občanov rôznymi dostupnými metódami, osobný kontakt, písomne, megafónom atd., ďalších spoluobčanov. Petičný výbor môže byť zvolávateľom Občianskeho klubu.- Obecného klubu.

Členom OK – PO sa môže stať, každý občan, vlastenec vo veku nad 18 rokov, ktorý má záujem sa podieľať na aktívnom rozvoji obce, štátu a samosprávy, a nie je doteraz skorumpovaný. Členom sa stáva ten občan obce, ktorý dobrovoľne podpíše Register – PO, následne bude zaregistrovaný do Zoznamu občanov OK – PO v obci a súhlasí s podporou vzniku CSOS – PO a vzniku Novej Občianskej spoločnosti PPD, (… s PROGRAMOM, môže mať pripomienky s návrhmi). Podpisom prejaví súhlas, pre vznik a podporu Novej Občianskej spoločnosti – Polopriamej Priamej demokracie v SR, bude sa dobrovoľne, aktívne vzdelávať zvládnuť občiansku ,,MOC“, zaujímať sa o zvládnutie disciplíny, sebadisciplíny, sebavzdelávanie o verejné veci, bude uplatňovať lásku k blížnemu, bude mať snahu nesklamať dôveru od iných, podieľať na podpore vzniku a činnosti PPD a vzniku CSOS – PO.

Lektori – sú dobrovoľníci, ktorí pripravujú sami občanov, koordinátorov, spolupracujú s aktivistami PPD, s budúcimi členmi OZ PO. Lektori sú občania SR, ktorí vedia osloviť skupinu občanov pre rozvoj OS a pre vznik Polopriamej demokracie (PPD) na Slovensku. …(vedia vysvetliť princípy fungovania spoločnosti PPD a majú naštudovanú Metodiku PPD a fungovanie rôznych komunít ..

Obvodné (Okresné) OS, Krajské OS: – sú súčasťou v štruktúre OS a budúceho CSOS-PO v SR, do ktorých si z obcí OK – PO budú voliť tých najvyspelejších zástupcov občanov na presadzovanie vzniku a činnosti PPD, budú sa priamo podieľať na moci v štáte a verejnej správe prostredníctvom OS okresov a OS krajov svojou kontrolou súdnej moci, ako sudcovia z ľudu a priamo predkladať do CSOS – PO návrhy, sťažnosti, šikanu, zneužívanie moci verejného činiteľa a iné závažné trestné činy. Pán Občan, tiež bude môcť dávať návrhy do CSOS – PO pre legislatívu priamo alebo s poradným hlasom OS okresov a krajov. PO a masy ľudí budú môcť využívať petície, zhromažďovať sa k zásadným veciam v spoločnosti s možnosťou využitia štrajku a referenda.

Štátny orgán Celoslovenský OS-PO = HK, bude súčasťou štruktúry OZ Pán Občan, OK–PO, OS okresov a krajov s právnou hodnotou k štátu a k iným organizáciám v spoločnosti. Zjazd OZ PO, bude najvyšší orgán CSOS-PO a štruktúr Pána Občana. OZ – PO bude právne zastupovať občana z OK – PO, ako jednotlivca z OS okresov, krajov zvolených občanov do CSOS-PO a Pána Občana v OK – PO.


1., METODIKA zakladania, OK – PO, OS a CSOS-PO:
2., MEMORANDUM, podpis všetkých zúčastnených politických strán, hnutí, OZ, mimovládnych organizácií zo zachovaním frakcii v štruktúrach Pána Občana, ktorí majú záujem na tvorbe tejto štruktúry a majú záujem byť súčasťou OZ – PO a CSOS-PO = HK.
3., STANOVY OZ – PO :
4., PROGRAM OZ – PO :

Občianske snemy

Zakladáme Občianske snemy - Pán Občan" vo všetkých obciach na Slovensku Hľadáme koordinátorov pre vznik Občianskych...

Celoslovenský občiansky snem

Vitaj Pán Občan Zakladáme ,,Občianske snemy Pán Občan“ (OKPO) Už je po voľbách politických strán a hnutí do NR SR, my...

Nová občianska spoločnosť

Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti pre každého Človeka = Pána Občana na Slovensku. Bezdomovec...