Celoslovenský občiansky snem

jún 5, 2016 | Iniciatíva proti nespravodlivosti, Pripravujeme

Vitaj Pán Občan

Zakladáme ,,Občianske snemy Pán Občan“ (OKPO)

Už je po voľbách politických strán a hnutí do NR SR, my občania Slovenska chceme väčší podiel na moci v štáte, v súlade s Ústavou čl.2 SR. Našim cieľom, OZ Pán Občan je doplnenie do štátnej a verejnej správy inštitút Celoslovenský občiansky snem – pán Občan (CSOS – PO), ako nový inštitút verejnej správy s posilnením demokratického prvku občana – Polopriama demokracia (PPD) s väčším podielom na vykonávaní moci a kontrole MOCI, na Slovensku. V budúcnosti nevylučujeme vznik prvého politického hnutia ,,PÁN OBČAN, patriace občanom“ (PH PO), podľa rozhodnutia združujúcich členov v OZ Pán občan a širokej verejnosti. Zakladajme Občianske snemy – Pán Občan (OK – PO) bez rozlišovania politických strán a hnutí, náboženstiev, veriaci či neveriaci a rasy vo všetkých obciach na Slovensku, v dedinách, mestách, pri verejných inštitúciách, na pracoviskách, na sídliskách, v obytných štvrtiach a v budúcnosti aj v školách. Hľadajme v každej obci SR Koordinátorov, pre vznik OKPO.

Hľadajme spoločné východiská:

Ako odstrániť zlé hospodárenie štátu, s nefunkčným Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR), s lepšou vymožiteľnosťou práva. Máme záujem budovať a žiť v krajine bez bezdomovcov, nezamestnaných, chudobných, korupčníkov a NESPRAVODLIVOSTI. Začali sme odhaľovať, pomenovávať Nespravodlivosť páchanú na väčšine ľudí doma, v zahraničí a na celom svete. Odstrániť ju môžeme len zomknutím väčšiny ľudí s účinnými novými nástrojmi, princípmi, s novou inštitúciou CSOS – PO, Ústavou SR a legislatívou. Najväčšou nespravodlivosťou v súčasnej spoločnosti, dobe je vykorisťovanie človeka človekom, väčšie a väčšie prisvojovanie si nadpráce človeka modernými Oligarchami, ktorým pomáha liberalizmus a neoliberalizmus v podobe nadnárodných spoločnosti – korporácií aj za pomoci Globalizácie sveta, a súčasné vlády spojené s oligarchami, čo priamo urýchľuje rozdiely medzi bohatými a chudobnými.

Chceme spoločenskú zmenu:

ktorá v zmysle Ústavy SR prenesie časť súčasnej a budúcej MOCI politických strán, do rúk všetkých občanov SR (bez rozdielu zamestnania, rasy, náboženského vyznania atd.). Využime práva čl. 2 Ústavy SR, sa zhromažďovať za lepšiu budúcnosť, zabezpečme sfunkčnenie referenda, ktoré rozhodne vytvorenie CSOS – PO. Chceme budúcnosť v MIERI doma a na celom svete, na celej planéte ZEM.

Zmena nastane len vtedy, ak zmeníme súčasný hierarchický („pyramídový“) systém „riadenia“, založený na nespravodlivosti a nedôvere, na čiastočne horizontálny (hierarchický) a spravodlivejší systém vzájomnej „spolupráce a konsenzu“, založený na vzájomnej dôvere, bez delenia občanov na ľavicu, pravicu, proruský, či proamerický medzi nimi nie je rozdiel, za všetkým je človek = Pán Občan – je len dobrý alebo zlý človek, či už je veriaci alebo neveriaci. Každý svojprávny človek v produktívnom veku si zaslúži dôstojnú prácu. Každý človek bez rozdielu, si zaslúži dôstojný život.

Zmena sa dosiahne zorganizovaním sa väčšiny občanov formou Občianskych snemov – Pán Občan (OKPO) v obciach na rôznych úrovniach, podľa miestnych, komunitných podmienok pre podporu vzniku CSOS – Pán Občan, za vzniku novej Občianskej spoločnosti – Polopriama demokracia ( PPD ) v Slovenskej republike, na čiastočných princípoch Priamej demokracie (PD).

Umožniť každému občanovi podieľať sa na správe spoločnosti, k tomu bude potrebné v modernej internetovej spoločnosti vytvoriť komunikačné kanále umožňujúce šíriť informácie nezávislé na súčasnej politike, budúcej štátnej moci a funkčného referenda pre väčšinu občanov. Moderná spoločnosť priniesla zmeny majúce v programe neustály vzostup, ktorý nikdy nekončí a stále má rozrastajúci pokrok.

Bude nutné vytvoriť podmienky podporujúce rovnosť v zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní, slobodné vzdelávanie občanov a umožňujúce šíriť kritické myšlienky a názory odborníkov bez akejkoľvek cenzúry– sloboda slova so zachovaním slušnosti a dôstojnosti človeka, s novým prijatým občianskym kódexom a so zrušením akademickej pôdy v  školách.

Je načase odstrániť v 21. storočí:

  • Zdravotnú negramotnosť, najmä prevencia v zdravom pohybe, v stravovaní a poznaní vlastného tela.
  • Finančnú negramotnosť z dôvodu zastavenia exekúcií, so správnym vedením vlastných rodinných financií a verejných financií.
  • Politickú negramotnosť, aby občan vedel zhodnotiť koho si vyberie vo voľbách do zastupiteľských orgánov štátu, zástupcov do Európskeho parlamentu, za prezidenta SR, zástupcov v samosprávach, v obciach. Musí sa zaviesť výchova k občianstvu, vlastenectvu s novým občianskym kódexom, a politickej gramotnosti mladého človeka. Aby z nich vyrástli uvedomelí, vyspelí vlastenci a politicky vzdelaní ľudia, ktorí budú vedieť rozlišovať ZLO od DOBRA.
  • Právnu negramotnosť občana, výchovu človeka v školách začať od 14r. a plne od 15r. do 18r. života, aby PO vedel posúdiť čo sa môže a čo nie.

Každý Pán občan (PO) musí mať právo jedného hlasu (horizontálne rozhodovanie) a možnosť podieľať sa na rozhodovaní na základe princípov slobody, rovnosti šancí a bratstva, tu budeme podporovať komunitný systém hospodárenia.

PO bude môcť využívať tieto nástroje polopriamej priamej demokracie, s princípom Motivácie. Občianske snemy – PO, môžu vznikať aj v komunitách, kdekoľvek, kde je dobrá vôľa v obciach dokonca aj v politických stranách, hnutiach, OZ, OH, ako frakcie  OKPO.

Hlavným nástrojom moci PO v budúcnosti považujeme OKPO, Občianske snemy okresov a krajov a CSOS – PO, Najvyšší kontrolný úrad SR, referendum, imperatívny mandát, ľudové veto, ľudovú iniciatívu, priamu voľbu občianskych zástupcov (prezident republiky, predseda vlády, poslanci, sudcovia, gen. prokurátor, starostovia, primátori). CSOS – PO k pre kontrolu a spoluprácu bude využívať a spolupracovať s Finančnou políciou, ,,Útvaru boja proti korupcii – organizovanej kriminalite štátnej správy, verejnej správy, v boji v zneužívaní verejných funkcií“, spoluprácu s ostatnými kontrolnými orgánmi štátu, spolupráca s Ombudsmanom, MV, orgánmi tajných služieb atd

Polopriama demokracia znamená:

  • občiansku ústavu prijatú a menenú výlučne referendom po dohode s CSOS – PO a prezidentom SR
  • dôsledné oddelenie zákonodarnej a výkonnej moci, voľby konané v jednomandátových obvodoch ( diskusia)
  • voľbu len fyzických osôb a neprípustnosť straníckych kandidátok ( v budúcnosti )
  • priamu voľbu všetkých kandidátov občanmi, odvolateľnosť volených zástupcov kedykoľvek voličmi ( po zdôvodnení návrhu na odvolanie )
  • právo občanov vyvolať referendum cez CSOS – PO a prezidenta SR, o akejkoľvek otázke a tým uplatňovať participiálnu demokraciu občana na moci, poslanci musia pracovať v hraniciach svojho mandátu, ku ktorému sa zaviazal
  • občania musia byť plne transparentne informovaní o rozhodnutiach, prijatých (bez referenda) zastupiteľnými orgánmi.

V súčasnej našej liberálnej kapitalistickej spoločnosti už nezodpovedajú spoločenské vzťahy k výrobným vzťahom a prostriedkom, z tohto dôvodu je prirodzený, zákonitý, evolučný proces pre zmenu systému k novej Občianskej spoločnosti Polopriama demokracia (PPD) s novými nástrojmi a na nových princípoch. Tieto vzťahy a nespravodlivé rozdeľovanie dôchodkov, zisku, nadhodnoty, nespravodlivé prisvojovanie si cudzej ľudskej práce stupňuje nespravodlivosť medzi ľuďmi. V súčasnej nespravodlivej spoločnosti, neustále narastá bezdomovstvo, nezamestnanosť, chudoba, zadlžovanie občanov a štátu, exekúcie občanov, toto sa musí zastaviť čo najskôr !! Súčasný politický systém je sčasti sprivatizovaný a túto NESPRAVODLIVOSŤ už nevie riešiť !!! Niektoré Politické strany sú s.r.o. založené na egoizme pre obohatenie ich členov-poslancov, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Z tohto dôvodu je nutná zmena, zakladajme OK – PO v obciach Slovenskej republike.

Buďme ako bratia. Chráňme to, čo je v nás dobré. Pomáhajme si navzájom. Tvorme konečne bez strachu a nenávisti. Povedzme si, že môžeme..

Jedinou záchranou Slovenska si TY a Tvoje činy každý deň.

Poskytneme vám metodickú a organizačnú pomoc.

Koordinátor:
Ing. Viliam Baňák, pplk v.v.

E-mail: viliambanak@panobcan.sk, obcsnemzv@gmail.com
Tel.: 0904 112 799
Web: oz.panobcan.sk

Občianske snemy

Zakladáme Občianske snemy - Pán Občan" vo všetkých obciach na Slovensku Hľadáme koordinátorov pre vznik Občianskych...

Nová občianska spoločnosť

Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti pre každého Človeka = Pána Občana na Slovensku. Bezdomovec...