Nová občianska spoločnosť

jún 5, 2016 | Iniciatíva proti nespravodlivosti

Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti pre každého Človeka = Pána Občana na Slovensku.

Bezdomovec

Úloha:
Odstrániť bezdomovectvo po ustanovení novej vlády v SR do 8 až 10 mesiacov.

Príčiny bezdomovstva:
Cudzie zavinenia : Po r. 1989 vznik nezamestnanosti – produkt kapitalizmu, strata zamestnania, nebankové subjekty, úžera, vznik chudoby nespravodlivé mzdy, exekúcie.

Vlastné zavinenia:
alkoholizmus, drogy, hra na automatoch, nezmyselné hypotéky, nebankové subjekty, exekúcie, zdravotný stav človeka.

Nezamestnaný

Úloha:
Odstránenie nezamestnanosti do 2 rokov od nástupu novej vlády v SR.
Zastaviť systematický odchod ľudí do zahraničia za prácou.
Zvyšovanie Vedomostného kapitálu človeka.

Nezamestnanosť
Je to umelý základný nástroj moci kapitalizmu.
Je to nástroj, na väčšie vykorisťovanie človeka človekom.

Chudobný

Úloha:
Zníženie chudoby uplatnením nového ekonomického nástroja:

 • Podmienený základný sociálny príjem
 • Lokálna mena
 • Komunitárna sociálna mena RKC
 • Práca človeka, ako základný princíp slobody človeka od nedostatkov.
 • Komunitárny sociálny ekonomický rozvoj regiónov a jeho uplatnenie v Emigračnej politike.

Korupcia

Úloha:
Sfunkčniť NKÚ:

 • Kontrola efektívnosti hospodárenia pred čerpaním verejných financií.
 • Odhaľovať, Správne pomenovať, Odstraňovať.
 • Prevencia proti korupcii, výchovou človeka.
 • Historicky pomenovať korupciu do 1989 a od 1989 prijať účinne opatrenia.
 • Začať od tých najvyšších s odstraňovaním korupcie.
 • Vymožiteľnosť práva.
 • Odpolitizovanie súdnictva, polície a armády.
 • Zvyšovať gramotnosť: Právnu od 14r.života, politickú, finančnú PO, zdravie človeka, začleniť do osnov výuky v školstve.

Štátna moc

Moc oligarchov
Egoistického Kapitalizmu – Vláda (dy) presadzujúca záujmy Oligarchov.

Moc politikov
Zmena politického systému:

 • Uplatnenie politiky komunitarizmus, polopriamu demokraciu, nový etický kódex, BEKP.
 • Baťov komunitárny systém v regiónoch.
 • Zmena volebného systému, funkčné referendum.
 • Zmena ústavy.
 • Oslabovanie súkromného kapitálu s posilňovaním sociálneho kapitálu.
 • Postupné odstránenie kapitalizmu a tým aj vykorisťovanie človeka človekom.
 • Uplatnenie nových ekonomických nástrojov, princípov, komunitarizmus.

Nespravodlivosť

Úloha:
Odhaľovaním, správnym pomenovávaním, odstraňovaním postupne budovať spravodlivosť.

Odstraňovať nespravodlivosť:

 • Zákonnú
 • Protizákonnú
 • Využívanie a zneužívanie dier v zákone, toto je nespravodlivé voči ostatným ľuďom.
 • Zmena Ústavy SR a zákonov SR ich dopĺňanie, pre novú komunitárnu spoločnosť.

Tvorba a spravodlivejšie rozdeľovanie dôchodkov, produktov (HDP), pre udržateľný rozvoj Pána Občana.

Tvorba HDP

Výroba:

 • Priemyselná výroba spolu, výroba tovarov , stavebníctvo atd.
 • Energetika, baníctvo, informácie a komunikácie
 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
 • Dane, colná správa , banky a poisťovacie činnosti

Služby:

 • Turizmus, kultúra a šport, veľkoobchod a maloobchod, reštaurácie a hotely, technické činnosti, verejná a nákladná doprava.
 • Činnosť v oblasti nehnuteľností, renty z nájomného, z nehnuteľností, z pozemkov.
 • Právne služby, zdravotníctvo, odborné, vedecké, vzdelávanie, rekreácie, kúpeľná činnosť, relaxácie, oddych a iné služby pre Pána Občana.
 • Rozvíjať lokálny komunitárny sociálny systém výroby a služieb.

Rozdeľovanie HDP

 • Spravodlivé rozdeľovanie nadhodnoty – zisku s minimalizáciou vykorisťovania človeka človekom.
 • Zabezpečovanie revitalizácie výroby a rozvoj.
 • Reštrukturalizácia výrobných vzťahoch k výrobným prostriedkom, spoločenské vzťahy, daňové odvody.
 • Rozvíjať lokálny komunitárny sociálny systém výroby a odmeňovanie.
 • Zdokonaľovať a zhospodárňovať: NKÚ, verejnú správu, právnu činnosť, obranu, školstvo, vzdelávanie a výskum, zdravotníctvo, prácou podmienené sociálne zabezpečenie
 • Nový sociálny nástroj: Podmienený základný sociálny príjem. (hlasovanie občanov)
 • Zrovnoprávňovať mzdy a platy, cenné papiere, dividendy, podiel na zisku a vlastníctve výrobných prostriedkov pre Pána Občana.

Nové nástroje, princípy, formy, obsah, piliere spoločnosti : Motivácia, základný princíp polopriamej demokracie, Celoslovenský Občiansky snem

1., Koncept politiky komunitarizmus s polopriamou demokraciou (PPD) v oblastiach:

a., Sloboda
b., Rovnosť
c., Bratstvo

2., Baťov ekonomický komunitárny systém do r.1932
3., Etický kódex vychádzajúci z BEKP,
4., Komunitárne sociálne meny, základ sociálneho kapitálu,
5., Práca človeka, ako základný princíp slobody človeka od nedostatkov. Odstránenie vykorisťovania človeka človekom.
6., Podmienený základný príjem,
7., Posilňovanie právneho a politického vedomia človeka, aj cez slobodné verej- noprávne prostriedky. Postupné odstránenie Egoistického kapitalizmu a tým aj vykorisťovanie človeka človekom. Je to historický evolučný vývoj spoločnosti.
8., Reštrukturalizácia vo výrobných a vlastníckych vzťahov spoločnosti a inštitúciách, komunitárna reforma
9., Výzva za celosvetový MIER a Vznik (Ozbr. síl) OS OSN + Emigračná politika.

Človek = Pán Občan

Iniciatíva proti NESPRAVODLIVOSTI

Občianske snemy

Zakladáme Občianske snemy - Pán Občan" vo všetkých obciach na Slovensku Hľadáme koordinátorov pre vznik Občianskych...

Celoslovenský občiansky snem

Vitaj Pán Občan Zakladáme ,,Občianske snemy Pán Občan“ (OKPO) Už je po voľbách politických strán a hnutí do NR SR, my...