Pôsobnosť Pána Občana s DEĽBOU MOCI v ŠTÁTE a verejnej správe, v Polopriamej demokracii.

jún 1, 2016 | Iniciatíva proti nespravodlivosti

Vznik Celoslovenského občianskeho snemu – Pán Občan (CSOS-PO), ako súčasť štátnych orgánov, ako súčasť Pána Občana s podielom MOCI v štáte a verejnej správe svojimi zástupcami a priamo, s určenými povinnosťami a právami. Vznik CSOS-PO v demokratickom systéme modernej spoločnosti 21.st., posilní MOC človeka = Pána Občana v štáte a verejnej správe, v súlade s Ústavou SR čl. 2, kde Štátna MOC pochádza od občanov (ľudí) = Pána Občana (PO). So vznikom CSOS-PO vzniká ,,Nová Občianska spoločnosť – Polopriama demokracia“ (PPD), kde zvolení zástupcovia do novovzniknutého orgánu štátu, majú slúžiť PO (ľuďom). MOC cez MANDÁT Občan odovzdáva do volebnej urny vo voľbách svojim zvoleným zástupcom, do jednotlivých štruktúr štátu a verejnej správy, vrátane v CSOS – PO a Hornej Komore NR SR, pre službu ľudu a zabezpečenie ,,Udržateľného rozvoja človeka = občana = Pána Občana“ v SR.

Súčasťou tejto schémy je :

1., Iniciatíva proti nespravodlivosti
2., Štruktúra CSOS
3., OS, Občianske Kluby – Pána Občan
4., Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti
5., Obdobia vzniku CSO -PO, PPD.

Pre Pána Občana OK – PO, OS Okresný a Krajský sú len poradné služby. PO si môže priamo uplatňovať svoje požiadavky, návrhy, názory, sťažnosti písomne, telefonicky, osobne na CSOS, slušnou formou a na základe prijatého kódexu Pána Občana.

Človek = Pán Občan (PO), Ústava SR čl. 2 MOC pochádza od občana. PO prostredníctvom CSOS-PO presadzuje čiastočnú MOC v štáte kontrolou a súčinnosťou so štátnymi inštitúciami, orgánmi a vo verejnej správe prostredníctvom OS krajoch a okresoch svojimi návrhmi, motiváciou, podnetmi, s podielom kontroly (sudca z ľudu), riadení a výkonu MOCI v štáte, na princípe PPD. Vykonáva priamu kontrolu na najnižšej úrovni, v praxi, prijatých zákonov – tzv. s motiváciou pre ostatných samokontrola, samodisciplína Pána Občana (PO).

Schéma

Schéma: Rozloženie orgánov a uplatňovanie čiastočnej MOCI v štáte, s novým usporiadaním orgánov SR – Horná a Dolná komora SR

HORNÁ KOMORA SR: – Štruktúra, kompetencie, povinnosti a práva – priama podriadenosť. S kompetencií bude mať povinnosť kontrolnú a výkonnú čiastočnú MOC v štáte .

A. Kontrola verejných financií a kapitálu v štáte k všetkým štátnym inštitúciám, orgánom štátu a verejnej správe.
B. Uplatňovať čiastočnú výkonnú moc, súčinnosťou s orgánmi štátu, v samosprávach s využitím občianskych krajských, okresných snemov a Občianskych klubov v obciach.
C. Uplatňovať čiastočnú súdnu MOC cez sudcov z ľudu a právo navrhovať, vymenúvať sudcov pomerným zastúpením, s prezidentom a NR SR., prokurátorov a sudcov z ľudu.Ad., A. Kontrola verejných financií a kapitálu v štáte k všetkým štátnym inštitúciám a verejnej správe.
1., Povinnosť riadiť a kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.
2., Povinnosť vytvoriť a riadiť novovzniknutý Útvar boja proti korupcii, kriminalite a zneužívania práv verejného činiteľa – s podriadenosťou finančnej polície.
3., Povinnosť riadiť podriadené inšpekcie jednotlivých rezortov ministerstiev úradu vlády.
4., Povinnosť riadiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ad., B. Uplatňovať čiastočnú výkonnú moc cez podriadené orgány v štáte – riadiť a vykonávať kontrolnú činnosť , spolupracovať s jednotlivými orgánmi štátu a verejnou správou, samosprávou cez Občianske snemy v krajoch, okresoch a Občianske kluby obciach podľa novej Ústavy a zákonov SR a s  kontrolórmi v obciach a mestách.
Ad., C. Uplatňovať čiastočnú súdnu MOC cez sudcov z ľudu a právo navrhovať, vymenúvať sudcov pomerným zastúpením, s prezidentom a NR SR., prokurátorov a sudcov z ľudu SR.

Schéma: Pôsobnosť orgánu štátu, Horná komora = CSOS – PO s uplatnením čiastočnej MOCI v Štáte a verejnej správe SR.

HORNÁ KOMORA SR: – Štruktúra, kompetencie, povinnosti a práva – priama podriadenosť.  S kompetencií bude mať povinnosť kontrolnú a výkonnú čiastočnú MOC v štáte .
A. Kontrola verejných financií a kapitálu v štáte k všetkým štátnym inštitúciám, orgánom štátu  a verejnej správe.
B. Uplatňovať čiastočnú výkonnú moc, súčinnosťou s orgánmi štátu, v samosprávach s využitím občianskych krajských, okresných snemov a Občianskych klubov v obciach.
C. Uplatňovať čiastočnú súdnu MOC cez sudcov z ľudu a právo navrhovať, vymenúvať sudcov pomerným zastúpením, s prezidentom a NR SR., prokurátorov a sudcov z ľudu.

Ad., A. Kontrola verejných financií a kapitálu v štáte k všetkým štátnym inštitúciám a verejnej správe.
1., Povinnosť riadiť a kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.
2., Povinnosť vytvoriť a riadiť novovzniknutý Útvar boja proti korupcii, kriminalite a zneužívania práv verejného činiteľa – s podriadenosťou finančnej polície.
3., Povinnosť riadiť podriadené inšpekcie jednotlivých rezortov ministerstiev úradu vlády.
4., Povinnosť riadiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ad., B. Uplatňovať čiastočnú výkonnú moc cez podriadené orgány v štáte – riadiť a vykonávať kontrolnú činnosť , spolupracovať s jednotlivými orgánmi štátu a verejnou správou, samosprávou cez Občianske snemy v krajoch, okresoch a Občianske kluby obciach podľa novej Ústavy a zákonov SR a s  kontrolórmi v obciach a mestách.
Ad., C. Uplatňovať čiastočnú súdnu MOC cez sudcov z ľudu a právo navrhovať, vymenúvať sudcov pomerným zastúpením, s prezidentom a NR SR., prokurátorov a sudcov z ľudu SR.

Občianske snemy

Zakladáme Občianske snemy - Pán Občan" vo všetkých obciach na Slovensku Hľadáme koordinátorov pre vznik Občianskych...

Celoslovenský občiansky snem

Vitaj Pán Občan Zakladáme ,,Občianske snemy Pán Občan“ (OKPO) Už je po voľbách politických strán a hnutí do NR SR, my...

Nová občianska spoločnosť

Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti pre každého Človeka = Pána Občana na Slovensku. Bezdomovec...